• بانک ملت

  • نام صاحب حساب پریسا خانمحمدی
  • شماره حساب 3288611894
  • شماره کارت 6104-3376-2387-5703
  • شماره شبا IR59 0120 0100 0000 3288 6118 94